نمایش 1 نتیجه (ها)

ثبت نام اردوی درمانی رباط کریم

ثبت نام نام و نام خانوادگی* نام نام خانوادگی کد ملی*دانشگاه*علوم پزشکی ایرانعلوم پزشکی تهرانعلوم پزشکی شهید بهشتیسایررشته تحصیلی*پزشکیماماییگفتار درمانیشنوایی سنجیکار درمانیپرستاریرشه های پیراپزشکیرشته های بهداشتسایرترم*شماره تلفن*ایمیل* jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 12) {if(!jQuery('#input_12_8+.ginput_counter').length){jQuery('#input_12_8').textareaCount( {'maxCharacterSize': 11, 'originalStyle': 'ginput_counter', 'truncate': true, 'errorStyle' : '', 'displayFormat' : '#input از #max حداکثر کاراکتر' });jQuery('input_12_8').next('.ginput_counter').attr('aria-live','polite');}} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, …